پان آرت - نشریه جامعه ی هنری ایرانیان
مجله علمی پژوهشی هنر

لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

64

لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

کتاب ” لوگو : راهنمایی جامع راجع به سیمبل و لوگوتایپهای جدید  ” کتابی است که در سال ۲۰۱۵ نشر شده و در آن مطرح ترین لوگو و سیمبل های تجاری جهان در کنار آخرین تغییرات اجرا شده در ظاهر لوگو همراه با شرحی کوتاه به هریک ارایه شده است. این کتاب ۳۵۲ صفحه ای برای مدیران هنری و  تمامی طراحان گرافیک علاقه مند که در فعالیت طراحی حرفه ای خود نیاز به کتابی جامع راجع به لوگو های مطرح و بروز جهان دارد پیشنهاد میشود این کتاب را تهیه نمایند.

Logo: The Reference Guide to Symbols and Logotypes (Mini)

لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید لوگو : راهنمایی جامع درباره سیمبل و لوگو تایپهای جدید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.